Uittreksel Tentoonstellingsreglement

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 
Art.1. De tentoonstelling zal gehouden worden onder de voorschriften van de Fédération Cynologique  Internationale en onder voorschriften van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
 
Art.2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer van toepassing en iedere exposant aanvaardt door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer  en de werking van het Kynologisch Reglement en wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Het is tegen betaling verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.
 

Art. 3. Datum en plaats:

De tentoonstelling zal gehouden worden op 6 juli en 7 juli 2019 op het terrein van K.C. Roermond-Echt e.o., gelegen in Sportpark "In de Bandert" , Sportpad te Echt, dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur van de organisatie nader te bepalen plaats en datum.

 

Art. 4. Inschrijving.

Zij, die wensen in te schrijven, moeten franco vóór 18-06-2019 hun naar waarheid ingevulde inschrijfformulier(en) zenden aan het secretariaat van de tentoonstelling: Havikstraat 6, 6135 ED Sittard of inschrijven via de online-inschrijving via onze website www.limburgia-hondenshow.nl  Indien het aantal honden dat toegelaten kan worden is bereikt, zal de inschrijving vroeger worden gesloten. Het bestuur houdt zich het recht voor om, bij wijziging van de datum en de plaats van de tentoonstelling, de datum voor de sluiting van de inschrijving te wijzigen. Programma's, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat of via de website www.limburgia-hondenshow.nl Ingeschreven kunnen  slechts worden die honden, die in het N.H.S.B., resp. in een der bijlagen van het N.H.S.B. of in, een door de F.C.I., erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Honden in Nederlands eigendom moeten een N.H.S.B.-nummer hebben. Honden in Nederlands eigendom mogen niet geaccepteerd worden als ze geen NHSB-nummer hebben, zie ook de publicaties door de Raad van Beheer inzake. Indien personen in Nederland woonachtig, willen inschrijven met honden die geïmporteerd zijn, dan kunnen zij dat alleen wanneer ze een NHSB-nummer van de Raad van Beheer hebben verkregen.

Niet toegelaten worden:

a; honden met een oor- of huidaandoening.

b; reuen die niet in bezit zijn van twee normale testikels  die volledig in het scrotum zijn afgedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.

c;aan de oren gecoupeerde honden in Nederland geboren na 31-3-1989 of in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is, dan wel geboren in het buitenland na 1-8-1996.

d)honden aan de staart gecoupeerd in Nederland geboren na 31-8-2001 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is.

Honden aan de staart gecoupeerd om medische redenen worden op de tentoonstelling toegelaten mits het Europees Dierenpaspoort met daarin een schriftelijk bewijs van de medische noodzaak tot amputatie, ingevuld door de dierenarts, getoond kan worden.

Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een vermelding in het Europees Dierenpaspoort moet kunnen worden aangetoond. Het dragen van prikbanden is ten strengste verboden.

 

Art.5. Klassenindeling:

1. Puppyklas: Voor honden die op de dag van de tentoonstelling, de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt.

2. Jeugdklas: Voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.

3. Jonge hondenklas: Voor honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.

4. Open klas: Voor honden die op de dag van de tentoonstelling, de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt .

5. Gebruikshondenklas: Voor gebruikshonden, die op de dag van de tentoonstelling, de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. Bijgesloten moet worden een kopie van de verklaring dat de betreffende hond in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten, afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is, Indien deze kopie niet is bijgesloten, wordt de hond ingeschreven in de openklas. Door Nederlandse eigenaren kunnen verklaringen worden aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam onder bijsluiting van een fotokopie van het behaalde certificaat.

6. Kampioensklas: Voor honden, die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een Nationale of Internationale Kampioenstitel hebben of de titel  VDH-kampioen mogen voeren. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels dient met de inschrijving te worden  meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgesloten, wordt de hond ingeschreven in de openklas

7.Veteranen klas: Voor honden, die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt

8.Koppelklas: Voor twee honden van hetzelfde ras(variëteit) – zijnde reu en teef – in eigendom van dezelfde exposant.

Het is verboden een hond in meerdere klassen in te schrijven m.u.v. klasse 8

 

Art.6. Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt € 49,50 voor iedere hond inclusief catalogus . Inschrijfgeld voor een puppy bedraagt € 35,00.  Koppelklas € 5,00

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen. Bij eventuele weigering van de hond wegens ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven. Alle bank- of andere overschrijvingskosten worden aan U in rekening gebracht. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan onder dezelfde naam als op het inschrijfformulier staat vermeld en met vermelding van het N.H.S.B. (LOSH, Zb-nr., LOF) nummer.

 

Art.7. Bij het behalen van een kwalificatie wordt beschikbaar gesteld:

-          een Blauw lintje voor de kwalificatie Uitmuntend;

-          een Rood lintje voor de kwalificatie Zeer Goed

-          een Wit lintje voor de kwalificatie Goed en Matig

 

Art.8. Keuringen:

De keuringen beginnen om 17.30 uur precies. De keuringen van de ereprijzen vangen aan om 22.00 uur of zodra de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet gewaarschuwd om met hun honden in de ring te komen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen, dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar het ras, waartoe zijn hond behoort, wordt gekeurd. Vóór in de catalogus staat aangegeven in welke volgorde en in welke ringen de honden worden gekeurd. De exposant kan zich bij leden van de regelingscommissie vervoegen om inlichtingen te verkrijgen over het tijdstip waarop hij met zijn hond aanwezig moet zijn. De keuring zal niet mogen worden opgehouden voor honden, die op het moment dat de keurmeester met de keuring aanvangt, niet in de ring aanwezig zijn. Deze honden moeten als afwezig worden beschouwd. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle erkende rassen kampioenschapprijzen van de Raad van Beheer en F.C.I. worden toegekend

 
Art.9. De honden kunnen vanaf 16.00 op het tentoonstellingsterrein worden binnengebracht.
 
Art. 10. Er wordt gelegenheid gegeven tot het gratis parkeren op eigen risico van een auto in de nabijheid van het tentoonstellingsterrein. Men dient zich wel te houden aan de plaatselijke verkeersregels.
 
Art.11. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
 
Art.12.  Alleen honden met een erkende stamboom , kunnen aan de tentoonstelling deelnemen. Er zal echter, indien daarvoor ruimte is, voor  honden, waarvan het tentoonstellen om enigerlei reden van belang is, bijv. om nieuwe rassen te propageren ofwel, omdat zij daden hebben verricht die de belangstelling voor honden in positieve zin kunnen beïnvloeden, een plaatsruimte ter beschikking worden  gesteld tegen een aan het tentoonstellingsbestuur te betalen vergoeding van € 11,50 per hond, Deze honden  worden niet gekeurd.
 
Art.13. Uren, waarop de tentoonstelling is geopend en toegangsprijzen. De tentoonstelling is geopend van 16.00 uur tot 00.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 6,00 per persoon. Kinderen beneden 12 jaar en houders van een 65+kaart, betalen € 3,00. De bevestigingsbrief voor iedere hond is een bewijs van toegang voor 1 begeleider.
 
Art. 14.  Mocht blijken, dat van een entreekaart misbruik wordt gemaakt, dan zal deze kaart ogenblikkelijk worden ingetrokken.
 
Art.15. Het bestuur houdt zich het recht voor, bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of hen van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.
 
Art. 16. Het is de exposant toegestaan om maximaal 2 honden, die niet als zodanig aan de expositie deelnemen, op het tentoonstellingsterrein mee te nemen. De laatstgenoemde honden dienen  gelijktijdig met de te exposeren hond(en), te worden ingeschreven. De exposant die gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheid, is gehouden aan het in het KR vastgestelde reglement en de daarmee verbonden reglementen.  Voor honden die niet aan de expositie deelnemen, dient een toegangsprijs van € 5,00 te worden betaald. Aan de entree dient een formulier te worden ingevuld en ondertekend, waaruit blijkt dat de hond voldoende is ingeënt. Iedere hond die zich bevind op het tentoonstellings terrein dient in het bezit te zijn van het dierenpaspoort wat op verzoek van de organisatie getoond dient te worden.
 

Art. 17. De keuringen vinden in de open lucht plaats. Er is schuilaccommodatie aanwezig. Het is toegestaan partytenten mee te nemen, maximale afmeting 3,5 x 3,5 meter. Deze mogen echter niet langs de ringen geplaatst worden. Hiervoor is ruimte gereserveerd, volg de aanwijzingen van de medewerkers op inzake. Er zijn tijdens deze tentoonstelling GEEN benches aanwezig.

 
Art. 18. Iedere inzender  wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van deze tentoonstelling en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen.
 

Art. 19. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere aan de keurmeester voorgebracht hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor het ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

 
Art. 20. Iedere exposant is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden wordt toegebracht. Schade kan nimmer op het bestuur c.q. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af. Het bestuur behoudt zich het recht voor, gevaarlijke honden de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of deze van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.
 

Art. 21.  Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het bestuur acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW

 

Als u de auto parkeert laat dan geen honden hierin achter.